Oficiální informační portál Volary

Logo

Knihovní řád

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny ve Volarech, schválenou zastupitelstvem města usnesením ze dne 30. 9. 2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), je vydán tento knihovní řád:

 

 

I. Základní ustanovení 

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.


 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby 


1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby:

i. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

ii. informace z oblasti veřejné správy,

iii. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

iv. přístup na internet.

d) propagační služby: pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách, propagace v tisku a sdělovacích prostředcích, vytváření a aktualizace www stránek knihovny, besed a podobných akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost. 

 

 1. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za reprografické služby, za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů).  

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 1.  Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2.  Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.
 3.  Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4.  Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1.  Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2.  Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3.  Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

  

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1.  Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2.  Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3.  Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 4.  Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5.  Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1.  Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů. Zvukové dokumenty a čtečku elektronických knih.
 2.  Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

Čl. 7 

Rozhodnutí o půjčování

 1.  Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.


 

Čl. 8 

Postupy při půjčování

 1.  Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku 
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (ústně, písemně)

 

 

 

Čl. 9 

Výpůjční lhůty

 1.  Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je šest týdnů (tj. 42 dnů), u periodik 1 týden, u čtečky elektronických knih 14 dnů bez možnosti dalšího prodloužení. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2.  Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 Čl. 10 

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1.  Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2.  Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 Čl. 11 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1.  Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 20 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 Čl. 12 

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1.  Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13 

Ztráty a náhrady

 1.  Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 Čl. 14 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1. Poplatek z prodlení:

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:

a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3. Ztráta průkazu uživatele:

a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 Čl. 15 

Náhrada všeobecných škod

 1.  Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 V. Závěrečná ustanovení

           

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny po projednání v Radě města.
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 15. 5. 2013.
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 5. Tento Knihovní řád schválila rada města dne 5. 12. 2018

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1. Ceník placených služeb a poplatků Knihovny Volary 

2. Poučení o ochraně osobních údajů

3. Pravidla půjčování a používání čtečky elektronických knih

4. Provozní řád pro využívání internetu 

 

 

Příloha 1


Ceník placených služeb a poplatků Knihovny Volary


Každý čtenář po obdržení přihlášky do knihovny zaplatí poplatek tzv. zápisné. Jedná se o roční zápisné, platné rok ode dne zaplacení, a to:


             Dospělí                                80,- Kč

             Děti                                     40,- Kč

             Studenti, důchodci       40,- Kč

             Důchodci nad 70 let      zdarma

 

(Usnesení Rady města ze dne 18. 10. 2006 s platností od 1. 11. 2006.)

 

Dojde-li ke ztrátě čtenářského průkazu, je čtenář povinen to ohlásit knihovně. Při vydání nového průkazu zaplatí čtenář:


Čtenářský průkaz - při první ztrátě  20,- Kč

                - při další ztrátě  50,- Kč 


Půjčení čtečky elektronických knih - vratná záloha za zapůjčení 1.000,- Kč.

Výpůjční lhůta čtečky elektronických knih 2 týdny.

Ztráta nebo poškození čtečky elektronických knih se řídí smluvním vztahem při realizaci výpůjčky.

 

(Usnesení Rady města ze dne 15. 5. 2013 s platností od 1. 6. 2013.)

 

Jestliže čtenář vypůjčené informační prameny včetně zvukových dokumentů nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Pro vybírání poplatků je rozhodující výpůjční lhůta, nikoli doručení upomínky.


I. ústní upomínka           0   Kč po uplynutí 42 dnů od data vypůjčení      

II. písemná upomínka  20,- Kč po uplynutí 55 dnů od data vypůjčení

III. písemná upomínka  30,- Kč po uplynutí 70 dnů od data vypůjčení

IV. písemná upomínka  50,- Kč po uplynutí 84 dnů od data vypůjčení


Čtečky elektronických knih 10,- Kč za každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční lhůta. 


Při ztrátě dokumentu nebo jeho poškození účtuje knihovna (kromě ceny dokumentu) jako náhradu:


- za knihovnické zpracování knihovního dokumentu (odpis) poplatek 50,- Kč

- za knihovnické zpracování zvukového dokumentu (odpis) poplatek 100,- Kč

-  za poškození čárového kódu 20 Kč 


Připojení na Internet zdarma.

 

(Usnesení Rady města ze dne 28. 1. 2009 s platností od 1. 2. 2009.)

 

Čtenáři využívající MVS (meziknihovní výpůjční službu) zaplatí poplatek (náklady na poštovné) za jednu zásilku 100,- Kč.

 

 

 Tištěné výstupy z databází Knihovny Volary:


 1 strana - text, černobílý tisk  5,- Kč

 1 strana - barevný tisk          10,- Kč


 

Příloha 2


Poučení o ochraně osobních údajů


Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Město Volary (dále jen knihovna).

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon.

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání.

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Další údaje: údaj o ZTP.

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu města.

 

Zabezpečení osobních údajů

 

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:

 

Adresa:

Knihovna Volary

Náměstí 24

384 51 Volary

E-mail: knihovnavolary@centrum.cz

Telefon: 388 333 261

 

(Usnesení Rady města ze dne 5. 12. 2018 s platností od 5. 12. 2018.)

 

 

Příloha 3


Pravidla půjčování a používání čtečky elektronických knih

 

 1. Čtečka elektronických knih (dále čtečka) je k dispozici k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Výpůjčka je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovního systému v Knihovně Volary.
 2. Absenčně je čtečka půjčována na dobu 14 dnů bez možnosti dalšího prodloužení.
 3. Čtečku si může půjčit každý čtenář starší 15 let, který má platnou registraci s dobou trvání 1 rok a nemá vůči knihovně žádný závazek.
 4. Na jednu platnou registraci si je možné půjčit pouze jednu čtečku.
 5. Absenční výpůjčky čtečky budou realizovány na základě Smlouvy o výpůjčce (dále jen Smlouva) mezi čtenářem a knihovnou, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky.
 6. Čtenář je povinen prokázat při půjčování i vracení čtečky svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 7. Při výpůjčce skládá čtenář kauci ve výši 1.000,- Kč, která mu bude vrácena při návratu čtečky.
 8. Čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu. V případě překročení výpůjční doby je povinen zaplatit sankční poplatek ve výši stanovené Ceníkem a Smlouvou.
 9. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Čtenář není oprávněn elektronické knihy ze čtečky mazat ani přidávat. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá čtenář.
 10. Čtenář je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu. Čtenář nesmí měnit nastavení čtečky.
 11. Čtenář je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.
 12. Při půjčování a vracení je zkontrolována funkčnost čtečky. Čtečka je půjčována plně nabitá a při jejím vracení musí být také plně nabitá.
 13. Čtečku vrací uživatel plně nabitou z důvodu kontroly funkčnosti a s vymazanými poznámkami. Při porušení této podmínky nebude čtečka převzata a uživatel musí čtečku připravit dle podmínek uvedených ve Smlouvě.
 14. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je čtenář povinen uhradit škodu podle obecně závazných právních předpisů a ve výši v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Stejně tak platí pro případ zničení čtečky nebo jejího příslušenství a ztráty čtečky nebo příslušenství čtečky.
 15. V případě poškození nebo ztráty čtečky popř. jejího příslušenství, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle Smlouvy.
 16. Čtenář není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.

(Usnesení Rady města ze dne 15. 5. 2013 s platností od 1. 6. 2013.)

 

Příloha 4


Provozní řád pro využívání internetu

 

 1. Výpočetní techniku, případně další technická zařízení, přístup na internet, připojení k internetu pomocí Wi-Fi připojení může po předložení platného čtenářského průkazu využívat pouze registrovaný uživatel, starší patnácti let, vůči kterému nemá Knihovna Volary žádné pohledávky. Výjimkou může být jednorázově i neregistrovaný uživatel.
 2. Zprovoznění a vypínání počítače a dalších technických zařízení provádí pracovník knihovny.
 3. Začátek a ukončení práce na počítači nahlásí uživatel pracovníkovi knihovny.
 4. Pro práci s výpočetní technikou může knihovna stanovit časové limity a další podmínky, aby umožnila její využití většímu počtu zájemců. Základní čas práce u počítače, na který má uživatel nárok, je 30 minut.
 5. Uživatel má možnost rezervovat si místo u počítače na konkrétní dobu. Při nedodržení termínu rezervace propadá.
 6. U jednoho počítače může pracovat pouze jedna osoba (výjimečně dva lidé).
 7. Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.
 8. Připojení vlastního přenosného počítače k síti knihovny je zakázáno.
 9. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periférií nebo sítě. Je odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 10. Použití výpočetní techniky a internetu je určeno k informačním, vzdělávacím a studijním účelům, není povoleno hrát počítačové hry a využívat je pro jakoukoliv reklamní nebo komerční činnost.
 11. Není dovoleno navštěvovat stránky s erotickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. Knihovna tyto stránky dostupnými prostředky blokuje. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 12. Uživatel nese plnou právní odpovědnost za svoji činnost i za obsah jím šířených materiálů podle platných zákonů ČR.
 13. Při nerespektování pravidel je pracovník knihovny oprávněn ukončit uživateli práci na počítači.
 14. Uživatelé knihovny se mohou vlastními mobilními zařízeními připojit k internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení během provozní doby knihovny. Na tuto službu není právní nárok a knihovna neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu. Knihovna neposkytuje uživatelům přístrojové zařízení k využívání této služby. Pracovník knihovny nemá povoleno zasahovat do softwarového ani hardwarového vybavení zařízení patřícího uživateli, je také povinen respektovat soukromí uživatele tím, že nebude informován o přístupových heslech uživatele, ani kdyby jej o to uživatel požádal.
 15. Provoz výpočetní techniky může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické hardwarové nebo softwarové údržby, z provozních důvodů knihovny, případně z jiných závažných důvodů.